top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden word verstaan onder:

 

 1. Teejays, gevestigd te Arnhem onder KVK 66497132 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper

 2. De wederpartij van verkopen word in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant

 3. Partijen: klant en verkoper samen

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en klant.

 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de voorwaarden akkoord gaat.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

 

Artikel 3 - Het aanbod

 

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, word dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. 

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes

 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukken en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 

 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs en is BTW vrijgesteld. 

 5. Mocht de klant akkoord gaan met de aan hem aangeboden offerte dan gaat hij daarmee tevens een betalingsverplichting aan. De klant dient daarmee binnen 14 dagen na facturering het te betalen bedrag aan de verkoper te betalen. 

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 

 1. De klantt krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen veertien dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de klant is ontvangen. 

 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

 3. De klant dient zijn retournering te mailen naar teejaysbabyandkids@gmail.com en kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  

 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

Artikel 6 - Levering

 

 1. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgend de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 

 2. Indien de klant afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructie die noodzakelijk zijn voor de levering, is de klant gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de klant op te slaan. 

 3. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 

 4. Indien de verkoper gegevens van de de klant nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze gegevens aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld. 

 5. Een door de verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Bij overschrijding moet de klant verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 7 - Overmacht 

 

 1. Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade. 

 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolgde waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de klant kan worden verlangd. Zoals bijvoorbeeld: ziekte, oorlog, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstaking, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper. 

 3. Indien zich een situatie. Als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens de klant kan voldoen, dan worden de verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie dertig kalenderdagen heeft gedrukt hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

 4. In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

 

Artikel 8 - Klachtplicht

 

 1. Klant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. 

 2. Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen. 

bottom of page